Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.01.10 előadás alapanyaga

2015.01.11

Happy new years!

A 2014 -es év már mögöttünk van, ezek után újdonság varázsával várjuk a 2015 évet, mit tartogat számunkra.

2014.jpgÉrdemes elgondolkodni, mit is mutatott meg nekünk önmagából a tavalyi év? Mit láttunk a nagyvilágban s mit a környezetünkben? Egy biztos tavalyi év a konfliktusok, kritikák és az ellenállás energiát is mozgatta. Anyagiasság, kihívás és a bizalmatlanság is ott rezgett a tudatalattiban. Természetesen,mint mindennek, ennek az évnek is volt másik aspektusa s teljesen egyedi volt, ki mire reagált adott szituációban. Ott volt az önmegvalósítás, a szellem és anyag kapcsolatának lehetősége (ami folytatódik a 2015-ös évben is). Lehetőségünk volt a bölcsességen alapú döntésekre, új eszmék észrevételére.....stb.

 

2015

2+0+1+5=8.              A jövő évet jelző 8-as szám az üzlettel, a sikerrel és a vagyonnal van összefüggésben, melyek megvalósulása csak a szám keltette folyamatosságon, ismétlődésen és ciklikusságon múlik. A 8-as számot a karmával, az ok-okozat törvényével, az Északi-sarkkal, a Szaturnusszal, egyes értelmezésekben az Oroszlán csillagképpel, az Erőt jelző tarot kártyával és az ezüsttel azonosítják, ugyanakkor a tökéletesség és az örökkévalóság szimbóluma is (a fekvő 8-as a matematikában a végtelen jele).

Végeredmény= 8  Szaturnusz száma. Az elmúlás, a befejezettség, a megingathatatlan és rendíthetetlen igazság szimbolikája.                                                                                                                                       Ez a bolygó az ember és a nemzet megmásíthatatlan végzete. A Szaturnuszt a zsidók planétájának tartják, lévén ezt a népet hosszú évszázadokon át üldözte rossz sorsa. A nyolcas az emberre állandó küzdelmet ró, rendíthetetlenséget, türelmet, felelősséget követelő szigorú bolygó. Ezen kívül a 8-as a gazdasági biztonság, az óvatosság, az önkorlátozás, önfegyelem és az önkontroll száma is.

 

Nézzük mit rezegtetnek az univerzumunkban az új év számai külön-külön

 

tuz-viz.jpg    A kettes a dualitás, a házasság, a jin és jang, az ikrek, a viszály száma.  Reprezentálja a két nemet, a két pólust, a feszültséget, a megosztást, a konfliktust, az ellenállást., de szimbolizálhatja isten és a természet viszonyában a teremtés és az egyesülés aktusát, a szellem és az anyag kapcsolatát, az önmegvalósulást.

 

    2 Hold száma  A Holddal szimbolizált 2-es vibrálás intuíciót, tudatalattit, hangulati labilitást, belső nyugtalanságot, élénk fantáziát áraszt, ugyanis a Hold a lélek, a tudatalatti és a képzelet bolygója.


 

mindenseg.jpg    A zéró a kozmikus tojás, az örökkévalóság, a mérhetetlen nagyság, a végtelen univerzum szimbolikája, amely mindennek alfája és ómegája. Felfogható egy önmagába visszatérő zárt görbének, vagy egy saját farkába harapó kígyónak, ebben az esetben már korlátot, bezártságot, körbejárást, tökéletlenséget jelent.

 egyseg.jpg 

     Az egyes az egység, az egyetlen Isten. Már az archaikus ember is az egyest tartotta az összes szám közül a legmagasztosabbnak, mivel ezt a számot azonosította a mindenséggel, a mindenséget összekapcsolta az egységgel, az egységet pedig az eggyel, vagyis az egyetlen Isten képzetével társította.

    1 a nap száma, kirobbanó vitalitást, kezdeményezőkészséget, bátorságot, erős és tartós érzelmeket kölcsönöz

 

 szem.jpg  Ötös a hatalom, a tudás, az igazság száma.                                                

     A püthagoreusok az ötöst tartották a házasság jelképének, mert ebben a számban egyesül a nőnemű kettes, a hímnemű hármassal. Püthagorasz szerint „az ötös hatástalanítja a mérgeket, és elijeszti a szellemeket”, s a vezeklésben garantáltan mágikus eredményt hoz. Kínában valósággal tobzódnak az ötösben, szerintük a világmindenség az öt őselemre építkezett. A taoista papokat öt fogadalom köti, az indiai jóga öt tisztátalansága vagyis klésája: a tudatlanság, az önzés, a düh, a vágy és a félelem, ezek jelentik a legnagyobb veszélyt az ember önmegvalósító törekvésében. A dzsaina vallás öt áldásos mozzanatot különít el egymástól, a szikheknek öt vallási jelképe van. A sumérok ötig számoltak, az afrikai zuluk meg amikor elérték az ötödik ujjat, azt mondták, hogy a kéz készen van.

5 Merkúr száma    Az 5-ös számot a Merkúr szimbolizálja. Konstruktív aspektusában az értelemnek olyan gondolat- és ihletgazdagságot kölcsönöz, , szónoki; rossz szögállás esetén viszont plagizálásra hajlamosít. Az 5-ös jelképezi a tudást, az intelligenciát, az értelmi kapacitást, a kritikus alkatot és a tetterőt
 

 

20.jpg     A 20-as az ébredés száma, de egyidejűleg szimbolizálja az ítéletet is. A 20-as vibrálása új célok, tervek felé vezeti a világunkat s benne minden élőlényt, ambíciók hajtják, ez a motívum legjobban az ébredéshez hasonlít. Vannak azonban időszakos kudarcok, akadályok, amik úgy hatnak, mint egy ítélet. A 20-as nem materialista szám, tehát a vibrálásában lévő ember gazdasági sikerei kétségesek, viszont rendelkezik egy olyan adottsággal, mellyel a megoldhatatlannak látszó feladatokat is képes megoldani.

 

varazs.jpg     A 15-ös a „varázsló” száma, ez különleges írói tehetséget, művészi hajlamot, muzikalitást, kiváló szónoki képességet kölcsönöz. E szám mély ezoterikus jelentéssel bír, az összes szám közül a legszerencsésebb, képes boldoggá tenni környezetét, örömet szerezni másoknak, világosságot teremt a sötétben, feltéve ha e szám mágikus és szerencsés vibrálását nem használja fel önző célokra. A 15-ös vibrációja speciális természetfölötti erőre és könnyű pénzszerzésre hajlamosít.

 

Érdekességek

puthag.jpg     Püthagorasz abban különbözött jelentősen az ókori görögök ünnepelt bölcselőitől, hogy személyében a pap és a filozófus karaktere egyesült.

    Püthagorasz és követői, a püthagoreusok - a számok és a betűk közötti összefüggéseket tanulmányozva - egy olyan misztikus sajátosságokat rejtő alfanumerikus rendszert állítottak fel, amelynek a segítségével, különböző számítások elvégzése után, körvonalazódik az ember karaktere. Minden valószínűség szerint az általuk felállított számmisztikából fejlődött ki a kabbala titkos tudománya, majd a későbbiekben ebből alakult ki numerológia is.


 

 

A püthagoreusok alfanumerikus táblázata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi 

Hu 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

700 

800 

900 

 

 

   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
  43
  44
  45
  46
  47
  48
  49
  50
  60
  70
  75
  77
  80
  81
  90
 100
 120
 200
 300
 318
 350
 360
 365
 400
 410
 500
 600
 666
 700
 800
 900
1000
1095

1260
1390

   Ösztön, szenvedély, ambíció, céltudatosság
   Halál, pusztulás, végzetesség, katasztrófa
   Vallás, hit, sors, predesztináció
   Határozottság, szilárdság, bölcsesség és ero
   Házasság, jóindulat, öröm, élvezet
   Tökély a munkában
   Befejezetlenség, hanyatlás, szomorúság, remény
   Igazság, védelem
   Karrier, nyugalom, szabadság, teljes boldogság
   Siker, józan ész, törekvés, eljövendő boldogság
   Tévedések, viszály, sérelem, félrevezetés, megtorlás, koholmány
   Jó ómen - város vagy metropolisz
   Istentelenség, gonoszság, semmirekelőség
   Áldozat, megtisztulás, penitencia
   Áhítatosság, önművelés
   Szerelem, szeretet, boldogság, érzékiség
   Balszerencse, hanyagság, feledékenység
   Szűkmarkúság, keménység, zsarnokság
   Ostobaság, elmezavar
   Bölcsesség, szigor, melankólia
   Titokzatosság, termékenység, alkotás
   Istencsapás, büntetés, sérülés
   Ellenszegülés, vakbuzgóság, előítélet
   Utazás, száműzetés, állhatatlanság
   Intelligencia, utódok
   Jótékonyság, irgalmasság
   Bátorság, merészség, hősiesség
   Adományok, emléktárgyak, előjelek
   Irodalom, hírek, krónika
   Házasság, ismertség, ünnepeltség
   Jóság, céltudatosság, népszerűség
   Házasságkötés, konzumálás
   Erkölcsösség, szelídség, jóindulat
   Szenvedés, lelki bánat, bűnhődés
   Egészség, nyugalom, hozzáértés
   Géniusz, hatalmas képzelőerő
   Hűség, örömteli házasság
   Gyűlölködés, kapzsiság, gyenge jellem
   Tiszteletadás, megbecsülés
   Fesztivál, lakodalom, családi összejövetel
   Becstelenség, szégyenletesség, aljasság
   Rövid, gyötrelmes élet, boldogtalanság 
   Istentisztelet, beavatás, felszentelés
   Hatalom, pompa, fényűzés
   Utódok, benépesítés
   Termékenység, gyümölcsözőség
   Hosszú, boldog élet
   Igazságszolgáltatás, ítélet, bíróság
   Pénzhajhászás, kapzsiság
   Szabadság, amnesztia, kényelem
   Megözvegyülés
   Kezdeményezés, tudás, jóindulat, tisztesség
   Realitás
   Megbocsátás, megbánás
   Betegség, felépülés, a gyógyító
   Beavatott, okkult
   Elvakultság, tévedés, mulasztás, megpróbáltatás
   Isteni jóindulat, kegy
   Hazafiasság, hazaszeretet
   Határozatlanság, bizonytalanság, tétovázás
   Bölcsesség, biztonság, hit, bizalom, hűség
   Isteni hírvivő
   Remény, igazság
   Otthon, társadalom
   Asztrológia, asztronómia
   Hosszú, fárasztó tengeri utazások, zarándoklat, számkivetés
   Papi pálya, teológia, valláshoz kötött foglalkozás
   Szentség, szentéletűség, kegyelet
   Tökély, tökéletesség
   Rosszindulatú személy, cselszövés, ellenségek
   Állhatatosság, hatalom, tekintély
   Hódítás, birodalom, hatalom
   Háborúságok, ellenségeskedések, küzdelmek
   Irgalom, segítőkészség, együttérzés
   Hallgatagság, szűkszavúság
   Gyötrelmek, kínok
   Üldöztetés, zaklatás.

A számítást nagyon egyszerű módszerrel végezhetjük el. Írjuk le a teljes nevet, és mindegyik betűjéhez párosítsuk a megfelelő számot. Ha a betűk között W szerepel, akkor azt két V betuvel helyettesíthetjük, amely 1400-as értéket fog adni. A számok összegzése után a táblázatból kikeresett értelmezések segítségével kikövetkeztethetjük, megtudhatjuk, amire kíváncsiak vagyunk.

"Vegyük példaként Jean Jacques Rousseau francia írót, aki a 18. századi felvilágosodás kiemelkedő szellemi előkészítoje, filozófusa, esztétája volt.


JEAN = 600+5+1+40 = 646
JACQUES = 600+1+3+70+200+5+90 = 969
ROUSSEAU = 80+50+200+90+90+5+1+200 = 716


Adjuk össze a három összeget 646 + 969 + 716 = 2331, majd vágjuk el 2000-nél, s a megmaradt 331 a tábálatból kikeresve a következőket jelenti:


300: bölcsesség, biztonság, hit, bizalom, hűség
31: jóság, céltudatosság, népszerűség
A 2000 két részre osztható, és a 2 x 1000 különleges könyörületességet jelent.


Vizsgáljuk meg ezután külön-külön a három összeget:


646 = 600 (tökéletesség) + 46 (termékenység)
969 = 900 (háborúskodás, csaták, küzdelmek) + 60 (özvegység) + 9 (karrier, nyugalom, szabadság, teljes boldogság)
716 = 700 (állhatatosság, hatalom, tekintély) + 16 (szerelem, szeretet, boldogság, érzékiség)


Vehetünk egy mai példát is: Jane Fonda filmsztárt


JANE = 600+1+5+40 = 646
FONDA = 6+50+40+4+1 = 101

A nevek számértékének összege: 646 + 101 = 747


A háromféle összeget bontsuk részeire és keressük ki a táblázatból a megfelelő számjellemzőket.


747 = 700 (állhatatosság, hatalom, tekintély) + 47 (hosszú, boldog élet)
646 = 600 (tökély, tökéletesség) + 46 (termékenység)
101 = 100 (isteni jóindulat, kegy) + 1 (ösztön, szenvedély, ambíció, céltudatosság)"

 

Misztikus számokból elemzés numerológiával

Minden korban különös jelentősége volt az egymást mellé írt, azonos jegyű számoknak, mint például a 888-nak és 666-nak. Misztikumuk az asztrológia eszközeivel a következőképpen próbálták feltárni: A három nyolcasból álló számot, a 888-at Jézus Krisztus számának tartották, ugyanis ha e szám jegyeit összeadjuk, akkor a 24-est kapjuk, majd ennek ismételt összeadása után 6-os lesz az eredmény. Ez pedig a Vénusz száma, amely a szeretet és a szerelem győzelmét jelképezi az agresszió fölött. Éles ellentétben áll ezzel a 666-os szám, amelyet a Jelenések Könyve a bestia, vagy az ember számaként említ. A 666 jegyeit összeadva 18-at kapunk, majd a két tagot, az 1-est és a 8-ast összeadva 9 az eredmény. Ez a szám reprezentálja naprendszerünkben a kilenc bolygót. A 9-es szám, amelyre minden számításunk épül, a 9-es szám, amely után minden szám ismétlődik, a 9-es a Mars száma, a háború, a pusztítás, az erőszak száma, amely kétségtelenül ellentétes a 6-ossal szimbolizált szeretet és szerelem számával. Ilyen értelemben a 666-ot az Antikrisztus számának is nevezik.

Köszönöm az együtt töltött időt!

Kellemes és tartalmas hétvégét Mindenkinek!

Orlovszky Andrea (sárga felhangos ember 252 Kin)