Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Angyalok, Isten küldöttei

2015.09.28

A Bibliában az angyalok Isten küldöttei. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk.

Az angyalok a zsidó, a zoroasztriánus (perzsa), valamint a keresztény és az iszlám hitvilágban szerepelnek, de vannak előzményeik a pogány hitekben is.

Az angyali világot, a mennyországot, először a perzsák kezdték hierarchikusnak tekinteni.

Az angyalok héber és arám megnevezése מַלְאָךָ malách (magyarul még maleach), amely hírnököt, hírvivőt, követet, küldöttet jelent magyarul. Ez a szó összesen 213 alkalommal fordul elő az Ószövetségben (Angyalok jelennek meg Ábrahám előtt, hogy fia születését megjövendöljék, akárcsak Lótnál, hogy kimentsék Szodomából, Az Újszövetség szerint Jézus születésekor angyalok jelennek meg a pásztoroknak). Ugyanez görögül αγγελος, angelosz (hírnök), latinul angelus.

A Szentírás három főangyal nevét nyilatkoztatja ki: Michaél (Mihály), Gabriél (Gábriel). Ide sorolják Lucifert (Hélél ben Sáchárt), aki elbukott, és a gonosz angyalok vezetőjeként Sátánná lett. A Biblia utal arra, hogy az angyalok egyharmadát rántotta magával a lázadásba.

Megjegyzendő, hogy Rafael arkangyal Tóbiás könyvében szerepel, mely nem szerepel a zsidó illetve protestáns kánonban.

A nevük jelentése:

Michaél: „Ki olyan, mint Isten?”

Gabriél: „Isten hőse”

Hélél ben Sáchár: Ragyogó / Fénylő / Dicsérő, Hajnal fia ; Ezt a héber nevet (Ézs 14:12) fordították le a Szeptuaginta készítői Heószforosznak, azaz Hajnalcsillagnak, ennek latin fordítása pedig a Lucifer név (mindkettő Fényhordozót jelent). Lucifer lázadása és bukása után új nevet kapott: Sátán, görögül Diabolosz.

Sátán (héberül szoton): Vádló, Rágalmazó, Ellenálló, Ellenség, Tévelygő (a szó gyökéből, a szatah szóból)

Az egyházi hagyomány szerint a kilenc angyali rend három hierarchiába sorolható.

I. hierarchia: szeráfok, kerubok és trónusok. Ők állnak Istenhez a legközelebb;
II. hierarchia: uralmak, erősségek és hatalmasságok. Ők közvetítenek az első és harmadik hierarchia között.
III. hierarchia: fejedelemségek (az uralkodók, törzsek, népek békéjére felügyelnek), arkangyalok (főangyalok), és őrzőangyalok. Az utóbbiak a mindennapi élet során segítik az embereket. Ők állnak legközelebb az emberekhez, és ők közvetítik Isten parancsait.

A szeráf szó a megemésztő, elégető, elnyelő tüzet jelentő száraf igéből származik, tehát tüzes, izzó, elégető, megemésztő lényt jelent.A szeráfok hatszárnyú angyalok. Kettővel az arcukat, kettővel a lábukat takarják.

A legtöbb teológus szerint Isten jelenlétének, szentségének közvetlen őrei. Ha Isten útra kel, jelenléte lejön a Földre, akkor sem hagyják el, hanem e négy lény hordozza, veszi körül, mint afféle „testőrök”.

A kerubok az ábrahámi vallások szerint az angyali kar legfelsőbb képviselői közé tartoznak. A Biblia szerint Isten közvetlen környezetét alkotják, ők őrzik az Édenkertet és a Frigyládát. Ezékiel próféta látomásában négy szárnyú, négy arcú (ember, oroszlán, bika, sas) lények, akiknek minden irányban szemük van, és szüntelenül forgó kerekeken állnak. Ők alkotják Isten dicsőségének trónkocsiját.

A főangyalok (más néven arkangyalok, görögül: Αρχάγγελοι) Isten hírvivői, magasabb rangú angyalok. A zsidó és a keresztény vallás 7, az iszlám 4 arkangyalt ismer.

Mihály arkangyal
Gábriel arkangyal
Rafael arkangyal
Uriél arkangyal
Sariél arkangyal
Raguél arkangyal
Ramiél arkangyal

A római katolikus és ortodox kereszténység által használt Bibliában az első három, a protestánsok és a héberek által használt Bibliában csak az első kettő szerepel, mivel Rafael Tóbiás könyvében van említve, amit az utóbbiak nem ismernek el sugalmazottnak. A többi arkangyal név rabbinikus és apokrif művekből való.

Iszlám

Dzsibril (Gábriel)
Mikail (Mihály)
Israfil (Rafael)
Azrail (Sariél)

Szent Mihály (Mihály arkangyal, más néven Michael arkangyal) egyike a 7 arkangyalnak (főangyalnak), ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Ünnepnapja szeptember 29. (a 6. századtól tartják). Jelképe hatalmas kardja, mellyel legyőz minden gonoszt, akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan.

Melléknevei: Isten Hercege, Arkangyalok vezére, Nyugat ura, a Merkúr angyalainak ura, a Mennyország Seregeinek kapitánya, a Mennyország seregeinek hercege, a Mennyország alkirálya, a római katolikus egyház védőszentje, Izrael védőszentje, Mennyek Seregének főparancsnoka, az Erény hercege, Isteni védelmező, a Fény Hercege, a Béke védelmezője, Vasárnap angyala, a Tűz angyala, az Olajfa angyala, a Mandulafa angyala.

Szent Mihály földi megtestesülése Sárkányölő Szent György.

Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkúr lelkének tartják.

Mihály (Micháél) és Gábor (Gabriél) arkangyal képe megjelenik a magyar Szent Koronán is.

A magyar néphagyományban Szent Mihály ott van a haldoklók mellett, segít itt hagyni a földi világot, átkíséri a lelkeket a túlvilágra. Ehhez a jelenséghez kapcsolódik a Szent Mihály lova elnevezés. Innen a magyar néphagyományban a Göncölszekér másik neve, Szent Mihály szekere, sőt, a Tejút egyik középkori neve Szent Mihály útja.

Gábriel, vagy magyarosan Gábor[1] (héberül: Gábri-Él, melynek jelentése: "Isten embere", "Isten ereje" vagy "Isten erősnek bizonyult") a Bibliában egy angyal, a keresztény hagyományban pedig főangyal

Gábriel az Ószövetségben és az Újszövetségben is szerepel. Az Ószövetségben Gábriel angyal magyarázta meg Dániel próféta látomásának értelmét (Dán 8,16-26) és a 70 évről szóló prófécia jelentését (Dán 9,21-27). Lukács evangéliuma Gábrielt úgy említi, mint Isten hírvivőjét, küldöttjét. Előbb Zakariás papnak adja hírül Keresztelő János születését, aki nagy tetteket fog végrehajtani (Lk 1,5-20). Itt magáról azt mondja, hogy az Úr színe előtt áll. Ezután Názáretben Máriánál is megjelenik, átadva az angyali üdvözletet, vagyis a Szentlélek révén, Jézus születését és jövendő, messiási hivatását (Lk 1,26-38).

Egyes apokrif iratok szerint a Szodomát és Gomorát elpusztító angyalok között is ott volt.

Az ezoterikus tanokban ő az igazság angyala és az Édenkert őrzőjének a feje.[3] Gabriel arkangyal náluk a remény angyala, aki mindig reményt ad az embereknek, valamint a halak, a rák és a skorpió horoszkópú emberek védőszentje. Ábrázolása mindig valami fensőbbségeset sejtet mindenkivel, amitől (akárcsak Mihály arkangyaltól) a gonosz fél. Hatalmas szárnyakkal ábrázolják, mely a természetfeletti erejét jelképezi. Ő üldözte ki Ádámot és Évát a Paradicsomból

Attribútumai: hírnöki bot, kereszt, jogar, glóbusz, liliom, olajág, pálmaág, könyvtekercs, füstölő, kard.

Rafael arkangyal (héberül רפאל, kb: „Isten meggyógyított”, „Isten meggyógyít”, arabul: اسرافيل) a vándorok és utazók védője, mert Tóbiás könyvében Tóbiás utazótársa volt.

A Rafael név jelentése a héber rapha: „gyógyítani” és az el: „Isten” szavakból alakult ki. Jelentése tehát „Isten gyógyít”, vagy más értelmezésben az „Isteni gyógyító”.

Sariél (arameus: זהריאל, görög: ‘Ατριήλ, 'Isten parancsa') avagy Száriél a főangyalok egyike.[1] Az útmutatás, de a halál jóindulatú angyalának is tartják, a lelkekért és a Mennyország rendjéért felel, valamint a bűnösök büntetéséről is ő gondoskodik. Neve apokrif iratokból ismert, a Bibliában nem található,[2] egyéb változatai: Szúriel, Szuriél (a Holt-tengeri Tekercsek egyes fordításaiban), Esdraél, Szahariel, Dzsuriel, Szeriel, Szauriel, Szurija, Saraqael, Szarakiel, Dzsariel, Szuruél, Szurufel és Szuriál. A név (שריאל, Isten tisztje) ebben a formában A Fény Fiainak háborúja a Sötétség Fiai ellen c. Holt-tengeri tekercsben fordul elő, Mihály, Rafael és Gábriel angyalok társaságában (1QM 9,15, 1QM 9,16).[3]

Forrás: wikipédia, biblia

Sárga Felhangos Ember 252 KIN, Andrea